ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ તરફથી મળેલ બજાર ભાવ